Flash news:
 
<< Înapoi


ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PRIVAT PENTRU ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECT POCU10.10.16 de

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor 

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

 

CONTEXTUL ANUNȚULUI

U.A.T. Oraș Pecica, Str. 2; Nr. 150, oraș Pecica, județul Arad, Cod poștal: 317235, cod de identificare fiscală: 3519550, telefon: +40(0)257/468323; fax: +40(0)257/468633; poștă electronică: primaria.pecica@upcmail.ro, persoană de contact: Juncan Corina, în calitate de posibil Beneficiar al proiectului ce va fi finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Apelul de proiecte din anul 2016 - România Start Up Plus, face publică procedura de selecție a unui partener de drept privat, în vederea elaborării si implementării activităților proiectului în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Totodată menționăm că în procesul de selecție a partenerului se va ține cont și de prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Generale POCU 2014 – 2020 și Ghidului Solicitantului – condiții specifice România Start Up Plus.

 

TIPUL PROIECTULUI

Acest proiect se va depune în cadrul Apelul de proiecte din anul 2016 - România Start Up Plus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, AP 3/ PI 8.iii/ OS 3.7.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI

Obiectivul specific al proiectului va răspunde obiectivului specific 3.7 și anume creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Grupul țintă al proiectului va fi format din persoane fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a.            intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

b.            își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;

c.            își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.

În cadrul acestui apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

OBIECTIVUL ANUNȚULUI

UAT Orașul Pecica, organizează selecția unei entități private cu personalitate juridică, înregistrate în România, în calitate de Partener, în vederea elaborării și implementării proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Participanții trebuie să îndeplinească condițiile de mai jos:

Secțiunea 1. PROFILUL PARTENERULUI

Partenerul se dorește a fi o entitate privată - organizații cu personalitate juridica din Romania cu experiență în furnizarea de servicii în domeniul ocupării – consiliere, informare, mediere a muncii pe piața internă, formare profesională și educatie cu tematica antreprenoriala (initierea unei afacei, dezvoltarea carierei cu tematica antreprenoriala etc.) în cadrul comunității. Partenerul care se dorește a fi selectat, va trebui să reprezinte un furnizor de servicii în acest domeniu, care să probeze maturitate și capacitatea de a susține proiectul pentru care aplică. Totodată acesta va trebui să aibă o metodologie elaborata pe care să o adapteze și să o aplice în contextul proiectului care face obiectul prezentului anunț de selecție. Partenerul va trebui să aibă o echipă capabilă să gestioneze proiecte de complexitate similară și să ia în considerare atât optimizarea soluțiilor cât și a timpilor având în vedere durata de implementare a proiectului (3 ani).

Activitățile care vor intra în sarcina Partenerului sunt următoarele:

Acestea vor fi în conformitate cu domeniul de expertiză al serviciilor furnizate de partener, raportate la categoria de activități și cheltuieli eligibile din ghidul solicitantului pentru acest proiect. Având în vedere că selecția partenerului se va face atât pentru elaborarea cererii de finanțare, cât și pentru implementarea activităților prezentului proiect, toate activitățile vor fi definitivate împreună cu partenerul.

În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei de antreprenoriat va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului.

De-a lungul activităților proiectului, administratorul schemei de antreprenoriat va asigura transparența procesului de selecție a grupului țintă, pe baza unei metodologii clar definite în propunerea de proiect (informarea potențialilor membri ai grupului țintă cu privire la activitățile proiectului, derularea selecției propriu-zise a grupului țintă pentru cursurile de formare antreprenorială, respectiv a beneficiarilor de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea unei afaceri – inclusiv metodologia de selecție), precum și monitorizarea activității întreprinderilor înființate în cadrul proiectului (modul de desfășurare și rezultatele activității acestora, fluctuația de personal, angajarea și efectuarea de plăți etc.).

Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare:

Etapa I – Formare antreprenorială

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 

Criteriile privind capacitatea operațională şi financiară se găsesc în Grila de evaluare anexată.

Aplicanţii vor lua în calcul faptul că la momentul depunerii cererii de finanțare, bugetul alocat fiecărui partener selectat va fi calculat având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale POCU 2014 – 2020, cu completările aduse de Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte în cadrul căruia se va depune cererea de finanțare a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani.

 

Reguli generale privind eligibilitatea aplicanţilor -  se va completa anexa nr. 2

* aplicanţii sunt autoritățile locale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actorii sociali relevanți;

• partenerii aplicanților nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor menționate în Ghidul Solicitantului POCU 2014 - 2020, Condiții Generale 2015, respectiv:

- se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale.

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

- se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;

- solicitantul și partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare

- se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;

- solicitantul sau partenerii se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanțare

 

Secțiunea 2. DOSARUL DE PARTICIPARE

Dosarul de participare se va depune la sediul UAT Orașul Pecica, până la data de 24.10.2016, ora 09:00 și trebuie să conțină următoarele documente:

A) Scrisoare de intenție din care să rezulte plus valoarea pe care o poate aduce la implementarea proiectului.

B) O prezentare succintă a activității din care să rezulte experiența relevantă în contextul anunțului. Prezentarea va fi însoțită de documente relevante: copii contracte similare, alte documente justificative.

C) Anexa nr. 2 – Fișa partenerului

D) Acte doveditoare din care să rezulte faptul ca are în obiectul de activitate, activitatea/activități pentru care va avea rol de partener, respectiv statut entitate juridica sau certificat constatator Registrul Comerțului din care să reiasă faptul că are autorizat obiectul de activitate solicitat;

E) Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea;

F) Declarație semnată de reprezentantul legal, privind existența resurselor administrative, financiare, logistică, personal administrativ, spații de lucru;

G) Situații financiare pe ultimii trei ani (de ex. bilanț, balanță).

H) Certificat fiscal din care să rezulte ca nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situațiile în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

I) Angajament prin care se obligă să se implice cu resursele de care dispune în îndeplinirea activităților ce îi revin pe întreaga durată a parteneriatului.

J) Descrierea modului în care se vor atinge rezultatele activităților pentru care urmează să fie selectat ca și partener;

Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, în două exemplare – un original și o copie,  numerotate și opisate, precum și în format electronic (CD) la registratura UAT Orașul Pecica, până la data de 24.10.2016, ora 09,00. Se va preciza pe plic/pachet: „Dosar de participare la selecția de parteneri pentru proiectul POCU”.

Solicitările de clarificări pot fi depuse la registratura UAT Orașul Pecica, până la termenul limită de 18.10.2016.

Secțiunea 3. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

Dosarele de participare vor fi declarate eligibile conform anexei nr. 3, iar ulterior vor fi punctate conform grilei de punctaj, menționată în anexa nr. 1.

Vor fi declarați „admiși” participanții care întrunesc un punctaj de minim 65 de puncte. Vor fi declarați „respinși” participanții care întrunesc mai puțin de 65 de puncte.

Vor fi declarați câștigători participanții „admiși” care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată.

În cazul în care punctajele participanților clasați pe primul loc sunt egale, se va face o etapă de evaluare suplimentară, în vederea stabilirii câștigătorului.

Departajarea candidaților cu punctaje egale se va face în funcție de punctajul obținut la criteriile „furnizor de servicii de informare/ consiliere /mediere” și „autorizare ANC pentru a demonstra calitatea de furnizor de formare profesionala”(în această ordine). În cazul în care punctajul continuă să fie egal, departajarea se va face în funcție de experiența cea mai mare în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă (FSE) în care au desfășurat activități similare (formare profesionala, servicii de initierea unei afaceri etc.) celor ce urmează a fi desfășurate în cadrul cererii de propuneri de proiecte în cauză.

În cazul retragerii participantului declarat câștigător, se va selecta, pentru parteneriat, următorul participant care a fost declarat „admis”, pe categoria vizată.

Secțiunea 4. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție a dosarelor individuale de participare va fi comunicată participanților în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor.

Secțiunea 5. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, la sediul UAT Orașul Pecica. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi comunicate participanților în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data soluționării acestora.

 

Anexa nr. 1

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj Maxim

1

Capacitatea financiară

Situaţia financiară ( media cifrei afaceri în ultimii 3 ani):

ü  Peste 5.000.000 lei se vor acorda 20 puncte.

ü  Între 2.500.000 lei și 5.000.000 lei se vor acorda 10 puncte.

ü  Până în 2.500.000 lei se vor acorda 5 puncte.

20

2

Experiența generală

Dovada implementării unor proiecte cu finanțare europeană în domeniile de activitate similare proiectului ce face obiectul prezentei invitații, care să fi implicat cel puțin activități de consiliere, orientare, mediere, formare, calificare. Se vor lua în considerare doar proiectele cu o finanțare de minim 4.500.000 lei per proiect.

ü  Pentru 3 proiecte se vor acorda 30 puncte.

ü  Pentru 2 proiecte se vor acorda 20 puncte.

ü  Pentru 1 proiect se vor acorda 10 puncte.

30

3

Autorizare ANC

Dovada că operatorul economic este autorizat ANC pentru susținerea de cursuri de calificare/specializare.

Dacă acesta este autorizat primește maximul punctajului – 10 puncte. În caz contrar acesta primește 0 puncte.

10

4

Furnizor de servicii de orientare profesională/mediere

Dovada că operatorul economic este acreditat pentru a presta servicii de informare și consiliere și mediere a muncii pe piața internă, în județul Arad. (în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare și a Criteriilor de acreditare aprobate prin HG nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare).

Dacă acesta furnizează servicii de orientare profesională/mediere în județul menționat mai sus, primește maximul punctajului – 30 puncte. În caz contrar acesta primește 0 puncte.

30

5

Experiență specifică

Dovada implementării a cel puțin 1 proiect prin care a furnizat servicii de formare profesională antreprenorială și consiliere/consultanță antreprenorială în vederea demarării de activități economice pentru șomeri/tineri/persoane din grupuri vulnerabile.

 Dacă acesta a desfășurat cel puțin 1 proiect, primește maximul punctajului – 10 puncte. În caz contrar acesta primește 0 puncte.

10

 

(X)

 Comentarii
Nume:
Comentariu:Stiri Pecica
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100


Conform Clubului Român de Presă, se pot prelua texte din conţinutul articolelor în scop de informare sau pentru revista presei, în limita a 500 de caractere. În acest caz, OBLIGATORIU se va menţiona sursa www.newsar.ro sau NEWS-AR. Reproducerea neautorizată a textelor sau imaginilor de pe acest site cu încălcarea acestor norme este interzisă fără a avea un acord scris din partea REDACŢIEI şi se va soluţiona în instantele de judecată.
  Gura lumii, slobodă!
Gheorghe Falcă nu se dezice cu una cu doua în ceea ce priveşte temperamentul. Gura lumii vorbeşte despre două deplasări

continuare »

Ultimele comentarii
Gândind în 16.11.17
Ma întreb cum doamna învățătoare, Pete, reușe&# ...
Sincer în 16.11.17
Am rugămintea ca la aceste manifestări sa nu mai sunați numai ...
Gau în 16.11.17
Famia Pete a pus stăpânire pe căminul cultural și mai ale ...
xxl în 16.11.17
Sigur se lasa cu o betie pe bani prostimi ca doar nu pe bani lor
Ha în 16.11.17
Acest documentar este campania primarului pe banii noștri!si ce prostii ...
Cetatean în 16.11.17
Care fabrici??Nu face primarelul nostru un documentar cu salariile pe care le ...
si eu în 16.11.17
ati sprijini un candidat independent pt. primar
Și eu în 16.11.17
Domnule primar, și ceea ce faceți dumneavoastră alături d ...
Vaisamar în 16.11.17
Ideea ca și-au format un clan care e înfiripat in toate departament ...
Real în 15.11.17
A fost sesizat Dna Timișoara! Politia Pecica e in cârdăși ...

Un ritual folosit în Mozambic împotriva durerilor de cap a fost adaptat în vederea iniţierii în „Mişcarea Populară”.

SEO
ziare
 
contact@news-ar.eu
tel: 0745-516915
      0357-425837
      0770-214891
publicitate@news-ar.eu
tel: 0745-516915
      0357-425837
      0770-214891